ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਲਸੰਸ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਯੂਲਾ, ਲਿੰਕ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ.

ਐਂਡਵਿਊ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. FLAT PYRAMID ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ FLAT PYRAMID ਵੈਬਸਾਈਟ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ FLATPYRAMID ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗੇਤੇ, ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ, ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ

ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਗਰਾਂਟ: ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਦਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ:

ਡਿਜੀਟਲ ਮਲੀਨਿਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ("ਡੀਐਮਸੀਏ") ਨੋਟਿਸ

1998 USC § 17 ("ਡੀਐਮਸੀਏ") 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮਲੇਨਿਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ blogs ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਲਿੰਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?

ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਦੱਸਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੇਖੋ.

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ Flat Pyramid ਸਾਈਟ ਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ?

Flat Pyramid ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਗੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ...

ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ